Červený sleď. (Red Herring)

Čo je červený sleď ?

Červený sleď je predbežný prospekt, ktorý spoločnosť predkladá Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC), zvyčajne v súvislosti s počiatočnou verejnou ponukou spoločnosti (IPO).

Prospekt „červený sleď“ obsahuje väčšinu informácií týkajúcich sa operácií a vyhliadok spoločnosti, nezahŕňa však kľúčové podrobnosti o emisii cenných papierov, ako je ich cena a počet ponúkaných akcií.

  • Červený sleď je predbežný prospekt podaný na SEC, zvyčajne v súvislosti s IPO – vylučuje kľúčové podrobnosti emisie, ako napríklad cena a počet ponúkaných akcií.
  • V dokumente sa uvádza, že registračné vyhlásenie bolo podané na SEC, ale zatiaľ nie je účinné.
  • Informácie v červenom slede sa môžu meniť a SEC iba zabezpečuje zverejnenie všetkých náležitých informácií.

Ako funguje červený sleď.

Prospekt „red sleď“ sa môže odvolávať na prvý prospekt podaný na SEC, ako aj na rôzne následné návrhy vypracované pred získaním súhlasu s verejným zverejnením. Aby mohla byť SEC považovaná za oprávnenú na uvoľnenie, musí dôkladne preskúmať prospekt červeného sleďa, aby sa zabezpečilo, že informácie v ňom obsiahnuté neobsahujú úmyselné alebo náhodné nepravdy alebo vyhlásenia, ktoré sú v rozpore so zákonmi alebo predpismi. SEC si môže všimnúť aj akékoľvek nezverejnenie požadovaných informácií.

Pojem „červený sleď“ je odvodený od červeného tučného vylúčenia zodpovednosti na titulnej strane predbežného prospektu. Zrieknutie sa zodpovednosti uvádza, že registračné vyhlásenie týkajúce sa ponúkaných cenných papierov bolo podané na SEC, ale ešte nenadobudlo účinnosť. To znamená, že informácie obsiahnuté v prospekte nie sú úplné a môžu sa zmeniť. Cenné papiere sa preto nemusia predať a ponuka na kúpu nemusí byť prijatá skôr, ako vyhlásenie o registrácii nadobudne účinnosť. Červený sleď neuvádza cenu ani veľkosť problému.

Hneď ako vyhlásenie o registrácii nadobudne účinnosť, spoločnosť zverejní konečný prospekt, ktorý obsahuje konečnú cenu IPO a veľkosť emisie. Prejavy záujmu sa potom prevedú na objednávky emisie podľa voľby kupujúceho. Minimálna doba medzi podaním registračného vyhlásenia a dátumom jeho účinnosti je 15 dní. SEC neschvaľuje cenné papiere, ale iba zaisťuje, aby boli všetky príslušné informácie uvedené v registračnom vyhlásení.

Výhody červeného sleďa.

Prospekt sleďa obyčajného môže slúžiť ako zdroj informácií o potenciálnej ponuke, ktorú v súčasnosti pripravuje konkrétna spoločnosť.

Verzie prospektu, ktoré SEC neskúmala v plnom rozsahu, môžu predstavovať spoločnosť „príliš“ priaznivo.

Tento názor môže byť upravený potom, čo SEC požiada o revízie pred konečným schválením.

Prospekt červeného sleďa obsahuje podstatné informácie o spoločnosti, ako aj informácie týkajúce sa zamýšľaného použitia výnosov z ponuky, trhového potenciálu jeho produktu alebo služby, finančných výkazov, podrobností týkajúcich sa príslušných riadiacich pracovníkov a súčasných hlavných akcionárov, prebiehajúcich súdnych sporov a ďalších.

príslušné podrobnosti.

Príklad červeného sleďa.

Spoločnosť Facebook Inc. podala červeného sleďa, ktorý v podstate obsahoval formulár S-1 so zverejnením.

„Červené“ tučné vylúčenie zodpovednosti pri registrácii Facebooku 1. februára 2012 znie:

„Informácie v tomto prospekte nie sú úplné a môžu sa zmeniť.

Ani my, ani predávajúci akcionári nemôžeme tieto cenné papiere predať, kým nebude účinné vyhlásenie o registrácii podané Komisii pre cenné papiere.

Tento prospekt nepredstavuje ponuku na predaj týchto cenných papierov a ani my, ani predávajúci akcionári nepožadujeme ponuky na kúpu týchto cenných papierov v žiadnom štáte, v ktorom nie je ponuka alebo predaj povolený. “.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *