Analýza hodnotovej siete. (Value Network Analysis)

Čo je to hodnotová sieťová analýza ?

Analýza hodnotovej siete je hodnotenie členov organizácie a interakcie týchto členov v rámci hodnotovej siete.

Analýza hodnotovej siete sa zvyčajne vykonáva vizualizáciou vzťahov pomocou grafu alebo webu.

Účastníci analýzy hodnotovej siete sú hodnotení individuálne aj o výhodách, ktoré pre sieť prinášajú.

Analýza hodnotovej siete sa zameriava na podnikanie ako celok vrátane finančných a nefinančných aspektov prevádzky.

  • Analýza hodnotovej siete je hodnotenie členov organizácie a ich interakcií v rámci hodnotovej siete.
  • Účastníci analýzy hodnotovej siete sú hodnotení tak jednotlivo, ako aj o výhodách, ktoré pre sieť prinášajú.
  • Analýza je všeobecne zobrazená vizuálne, spravidla vo forme diagramu alebo mapy.
  • Hodnotové siete môžu byť interné – alebo faktory v rámci podniku – alebo vonkajšie – faktory, ktoré sú mimo podniku.

Pochopenie analýzy hodnotovej siete.

Analýza hodnotovej siete poskytuje spôsoby, ako hodnotiť finančné aj nefinančné hodnoty a aspekty podnikania.

Väčšina foriem analýzy sa vykonáva vo vizuálnej forme, zvyčajne prostredníctvom diagramu alebo mapy dôležitých vzťahov a transakcií, ktoré prebiehajú medzi rôznymi bodmi každej siete.

Tieto body vo všeobecnosti predstavujú ľudí – jednotlivcov, skupiny, obchodné jednotky a dokonca aj jednotlivé podniky v danom odvetví.

Hodnotové siete sú tvorené členmi a ich interakciami pri výrobe produktu alebo poskytovaní služby.

Tieto spojenia sú mimoriadne dôležité pri identifikácii silných spoločností, ako aj pri hľadaní potenciálnych rizík spoločnosti.

Napríklad ak má člen siete veľký vplyv, strata tohto člena by mohla zničiť celú skupinu.

Toto sa označuje ako analýza vnútornej hodnoty, pretože existuje hodnota, ale je ťažké stanoviť cenu.

Uplatnenie analýzy hodnotovej siete.

Metodika použitá prostredníctvom analýzy hodnotových sietí môže pomôcť organizácii optimalizovať jej interné a externé hodnotové siete, čo umožňuje maximálne využitie jej vonkajších vzťahov a synergie tímov v rámci operácie. To zahŕňa výmenu poznatkov, informácií a odborných znalostí v rámci vzťahov pretkaných do organizácie. Cieľom analýzy je zlepšiť komunikáciu a spoluprácu so všetkými zúčastnenými stranami, aby fungovali na vrchole a zlepšili celkovú produktivitu.

Aplikácia analýzy hodnotovej siete môže pomôcť organizáciám pri potrebách, ako je interná reštrukturalizácia, zlepšenie pracovného toku naprieč vzájomne prepojenými oddeleniami, ako aj pri plánovaní projektu. Analýza môže tiež pomôcť organizácii, ktorá prechádza zlúčením alebo akvizíciou, pretože sa snaží lepšie prepojiť s novými divíziami a operáciami, ktoré musia byť integrované, a čo najlepšie ich využívať.

Ak spoločnosť prechádza procesným redizajnom procesu, pri ktorom je potrebné zaviesť rozsiahlu generálnu opravu a nový rámec, mohla by sa použiť analýza hodnotovej siete, ktorá poskytne jasnejší obraz o zmenách, ktoré je potrebné vykonať. Ak organizácia potrebuje formulovať nový obchodný model, je možné použiť prístup založený na analýze hodnotovej siete na identifikáciu zdrojov, z ktorých je možné čerpať, aby sme získali nové poznatky o vývoji takého modelu, ako aj o tom, ako môže nový model fungovať do budúcnosti.

Aspekty výskumu a vývoja (R&D) organizácie môžu tiež profitovať z analýzy hodnotovej siete tým, že určia, aké informácie a odborné znalosti sú k dispozícii na spoluprácu pri vytváraní nových služieb alebo produktov.

Interné a externé hodnotové siete.

Ako už bolo spomenuté vyššie, existujú dva typy analýzy hodnotovej siete – interná a externá. Vnútorná vetva alebo faktory, ako už názov napovedá, spočívajú v podnikaní. Môžu to byť zamestnanci, vedenie, rôzne divízie v rámci podniku, ako aj procesy a činnosti, ktoré prebiehajú interne.

V niektorých prípadoch sa hodnota vytvorená týmito sieťami môže vzťahovať aj na prípady mimo podnikania, ako je napríklad vzťah medzi dvoma ľuďmi, ktorí spolupracujú na dosiahnutí rovnakého cieľa. Hodnota internej siete sa hodnotí analýzou vzťahov medzi týmito rôznymi bodmi v rámci podniku.

Analýza externej hodnotovej siete je na druhej strane závislá od faktorov mimo podnikania. Môže to zahŕňať analýzu jej dodávateľov, obchodných partnerov a akýchkoľvek ďalších zainteresovaných strán v spoločnosti a jej zákazníkov a ďalších koncových používateľov. Pri vykonávaní externej hodnotovej sieťovej analýzy sa kontroluje vzťah a hodnota vytvorená týmito externými faktormi k podnikaniu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *